Pradžia EN

Pratęstas studentų vasaros praktikų paraiškų vertinimas

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba, atsižvelgdama į tai, kad užsitęsė trečio studentų vasaros praktikų paraiškų konkurso (kvietimas Nr. 24) ekspertinis vertinimas, ir vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316, 127 punktu, iki birželio 30 d. pratęsia paraiškų vertinimą.

Studentų vasaros praktikos finansuojamos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklos   „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse (meno tiriamosiose) vasaros praktikose“ lėšomis.