Pradžia EN

Pratęstas podoktorantūros stažuočių paraiškų vertinimas

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba, atsižvelgdama į tai, kad užsitęsė trečio podoktorantūros stažuočių paraiškų konkurso (kvietimas Nr. 23) ekspertinis vertinimas, ir vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316, 127 punktu, iki gegužės 31 d. pratęsia paraiškų vertinimą.

Podoktorantūros stažuotės finansuojamos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklos  „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ lėšomis.