Pradžia EN

Jungtinis tyrimų centras

Strateginis tikslas. Teikti į vartotojus orientuotą mokslinę ir techninę pagalbą Europos Bendrijai, kuriant, formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką bei vykdant stebėseną.

Veikla. Jungtinis tyrimų centras (JTC) yra Europos Komisijos Generalinis direktoratas, 7 mokslo institutų tinklas, kuris vykdo užsakomuosius mokslinius tyrimus ES problemoms spręsti. Būdamas EK dalimi, JTC veikia kaip visos Europos Sąjungos mokslo ir technologijų informacijos centras. Daugiau informacijos.

JTC struktūra: 7 mokslinių tyrimų institutai 5 ЕS valstybėse narėse

 • Etaloninių medžiagų ir matavimų institutas IRMM (Geelas, Belgija)
 • Transuraninių elementų institutas ITU (Karlsruhe, Vokietija; Ispra, Italija)
 • Energetikos ir transporto institutas IET (Petenas, Nyderlandai; Ispra, Italija)
 • Piliečių gynimo ir saugumo institutas IPSC (Ispra, Italija)
 • Aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi institutas IES (Ispra, Italija)
 • Sveikatos ir vartotojų teisių apsaugos institutas IHCP (Ispra, Italija)
 • Perspektyvių technologijų studijų institutas IPTS (Sevilija, Ispanija)

JTC veikla vykdoma šiose tyrimų srityse:

 • Ekonominė ir pinigų sąjunga;
 • Vidaus rinka: augimas, darbo vietos ir inovacijos;
 • Žemės ūkis ir visuotinis aprūpinimas maistu;
 • Mažos CO2 taršos ekonomika ir efektyvus išteklių naudojimas (aplinka, klimato kaita, energetika, transportas);
 • Visuomenės sveikata, sauga ir saugumas;
 • Branduolinė sauga ir saugumas.

Bendradarbiavimas su ES valstybėmis narėmis. JTC kuria naujus metodus, priemones bei standartus, dalijasi savo patirtimi su ES valstybėmis narėmis, mokslo bendruomene ir tarptautiniais partneriais:

 • drauge vykdo ES bendrųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų programos projektus;
 • koordinuoja mokslinius tinklus, kurių pagalba derinami ir įteisinami metodai bei matavimo vienetai, kuriami bendri standartai, teikiama mokslinė ir techninė parama įgyvendinant ES teisės aktus;
 • įgyvendina bendradarbiavimo sutartis, kurių pagrindu vykdo bendrus mokslinius tyrimus, dalijasi informacija ir vykdo personalo mainus;
 • organizuoja įvairiose pramonės sričių Europos mokslo ir pramonės forumus;
 • rengia ataskaitas, įžvalgas bei teikia informaciją politikams, mokslo bendruomenei ir visuomenei.

JTC ir Lietuvos bendradarbiavimo leidinys (PDF).

JTC biudžetas. Jungtinio tyrimų centro nebranduolinei veiklai yra skiriama 1 902,6 mln. eurų.

Svarbūs dokumentai ir naudingos nuorodos:

Nacionalinis atstovas (NCP)