Pradžia EN

Dažniausiai užduodami klausimai

Tyrimai semestro metu (I kvietimas)
Ar gali studentas įgyvendinti projektą kitoje mokslo ir studijų institucijoje nei studijuoja?

Taip, gali.

Ar galima projekto veiklas vykdyti užsienyje?

Pagal Aprašo 29 punktą, projekto veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Kaip pateikti Aprašo 59.4 papunktyje nurodytą paskutinio semestro studijų pažymą, jei paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimai dar nežinomi?

Jei paskutinio semestro vieno ar keleto studijuotų dalykų įvertinimai iki paraiškų pateikimo termino dar nežinomi, tokiu atveju teikiama pažyma apie ankstesniojo semestro studijuotų dalykų įvertinimus. Atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju Lietuvos mokslo taryba pasilieka teisę prašyti pareiškėjo paaiškinti ir pagrįsti, kodėl pažyma teikiama ne už paskutinį semestrą.

Kokia galima projekto trukmė?

Pagal Aprašo 12.2 papunktį, studentų mokslinių tyrimų laisvu nuo auditorinių užsiėmimų semestrų metu projektų veiklų trukmė turi būti 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu), studentas šioms veikloms turi skirti nemažiau kaip 80 akademinių valandų per mėnes

Ar projekte gali dalyvauti rezidentūroje studijuojantis studentas?

Pagal Aprašo 4 punktą, studentų mokslinių tyrimų projektuose laisvu nuo studijų metu gali dalyvauti tik pirmosios ir antrosios pakopos ar vientisųjų studijų, išskyrus paskutinįjį kursą, studentai. Profesinių studijų medicinos, odontologijos, veterinarinės medicinos studijų krypčių rezidentūros studentai projekte dalyvauti negali.

Ar gali projekte dalyvauti II kurso magistrantas?

Jei magistranto II kursas 2017-2018 mokslo metais, kai semestrų metu bus vykdomas mokslinių tyrimų projektas, bus paskutinysis jo magistrantūros (ar vientisųjų studijų) studijų kursas, toks studentas projekte dalyvauti negali.

Tyrimai semestro metu (II kvietimas)
Ar gali studentas įgyvendinti projektą kitoje mokslo ir studijų institucijoje nei studijuoja?

Taip, gali.

Ar galima projekto veiklas vykdyti užsienyje?

Pagal Aprašo 29 punktą, projekto veiklos turi būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Kaip pateikti Aprašo 59.4 papunktyje nurodytą paskutinio semestro studijų pažymą, jei paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimai dar nežinomi?

Jei paskutinio semestro vieno ar keleto studijuotų dalykų įvertinimai iki paraiškų pateikimo termino dar nežinomi, tokiu atveju teikiama pažyma apie ankstesniojo semestro studijuotų dalykų įvertinimus. Atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju Lietuvos mokslo taryba pasilieka teisę prašyti pareiškėjo paaiškinti ir pagrįsti, kodėl pažyma teikiama ne už paskutinį semestrą.

Kokia galima projekto trukmė?

Pagal Aprašo 12.2 papunktį, studentų mokslinių tyrimų laisvu nuo auditorinių užsiėmimų semestrų metu projektų veiklų trukmė turi būti 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu), studentas šioms veikloms turi skirti nemažiau kaip 80 akademinių valandų per mėnesį.

Ar projekte gali dalyvauti rezidentūroje studijuojantis studentas?

Pagal Aprašo 4 punktą, studentų mokslinių tyrimų projektuose laisvu nuo studijų metu gali dalyvauti tik pirmosios ir antrosios pakopos ar vientisųjų studijų studentai. Profesinių studijų medicinos, odontologijos, veterinarinės medicinos studijų krypčių rezidentūros studentai projekte dalyvauti negali.

Ar gali projekte dalyvauti paskutiniojo kurso studentas?

Taip, studentų tyrimuose gali dalyvauti ir paskutiniojo kurso studentai, tačiau projekto dalyvis studentas nuo projekto veiklų pradžios iki projekto veiklų pabaigos turi išlaikyti studento statusą - turėti galiojančią studijų sutartį su aukštąja mokykla.

Vasaros praktikos
Kas turi būti nurodyta studijų pažymoje?

Studijų pažymoje turi būti nurodyta studijų forma, studijų pakopa, studijų kursas, studijuoti dalykai ir studijų rezultatų svertinis vidurkis.

Kada turi prasidėti ir baigtis studentų praktika?

Studentų praktikos projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra mokslinio tiriamojo darbo pradžia, veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos. Studentų praktikos trukmė - 2 mėnesiai. Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki metų, kuriais paskelbtas kvietimas, rugpjūčio 31 dienos.

Ar galima projekto lėšomis įsigyti ilgalaikį turtą?

Pagal Studentų mokslinės praktikos ir studentų mokslinių tyrimų laisvu nuo studijų metu stipendijų ir vykdymo išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos ir Projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatas, projekto lėšomis įsigyjamas turtas nėra skirstomas į ilgalaikį arba trumpalaikį turtą, t. y., nėra draudimo įsigyti ilgalaikį turtą, kuris reikalingas moksliniam tyrimui vykdyti. Vykdymo išlaidos, būtinos moksliniam tyrimui atlikti, pagal žemiau pateikiamą sąrašą yra tinkamos finansuoti, jeigu yra susiję su projekto tiesioginėmis išlaidomis. Šios išlaidos kompensuojamos pagal stipendijų ir vykdymo išlaidų fiksuotąjį įkainį, pirminių dokumentų teikti nereikia.

 

Mokslinio tyrimo vykdymo išlaidos apima smulkias prekių, paslaugų išlaidas: mokslinei literatūrai; medžiagoms ir reagentams, mokymo priemonėms; bibliotekų, archyvų, duomenų bazių, skenavimo, kopijavimo paslaugoms; tiekėjų paslaugoms – matavimams, tyrimams, apklausoms atlikti; įrangos nuomai; pašto, spaudos darbams ir paslaugoms; transportui (nuvykimui/grįžimui iš tyrimo lauko); praktikos vadovo darbo užmokesčiui (tik studentų praktikos metu).

Kaip sudaromas projekto biudžetas?

Projekto vykdymo išlaidas sudaro tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Tiesioginės išlaidos apima studentų stipendijos ir vykdymo išlaidų fiksuotuosius įkainius. Netiesioginės išlaidos apima standartinę fiksuotąją normą, skirtą administravimo išlaidoms.

Kokių ir kiek turėtų būti projekto fizinių rodiklių?

Dėl trumpos projekto trukmės, rekomenduojame pasirinkti vieną uždavinį, vieną veiklą ir vieną fizinį rodiklį. Uždavinio ir veiklos aprašymas turi sutapti su 5-oje paraiškos dalyje pateikta informacija.

Paaiškiname, kad fizinis rodiklis – yra kiekybiškai išmatuojamas tiesioginis įgyvendintos projekto veiklos rezultatas, kurį reikia aprašyti ir nurodyti, kokiais dokumentais bus pagrįstas fizinio rodiklio pasiekimas.

Ar galima teikti paraišką studentų praktikos konkurse, jeigu stojant į magistrantūros studijas studijų sutartis su universitetu yra pasirašoma liepos viduryje?

Taip, galima, jei studentas studentų praktikos metu turi galiojančią studijų sutartį su institucija. Sutartis pateikiama su galutiniu mokėjimo prašymu.

Ar gali studentų praktikoje dalyvauti studentas iš užsienio?

Taip, gali, jeigu turi galiojančią studijų sutartį (jeigu ji yra užsienio kalba, pareiškėjas turi pateikti vertimą į lietuvių kalbą). Taip pat jis turi sudaryti studentų praktikos sutartį su projekto vykdytoju.

Kokių studijų studentas gali dalyvauti studentų praktikoje?

Projektų finansavimo sąlygų apraše studentas suprantamas kaip asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos I ir II pakopos arba vientisųjų studijų programą. Studentų praktikos konkurse negali dalyvauti vientisųjų ir II pakopos studijų paskutiniojo kurso (tų mokslo metų, kuriais įgyvendinamas projektas) studentai.

Ar gali studentų praktikos konkurse dalyvauti studentas, kuris šiuo metu dalyvauja projekte pagal poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu“?

Taip, gali.

Ar gali studentas turėti studijų sutartį su viena įstaiga, o dalyvauti studentų praktikoje kitoje įstaigoje?

Taip, gali. Atkreipiame dėmesį, kad su projekto vykdytoju studentas turi sudaryti studentų praktikos sutartį.

Ar studentas gali dalyvauti studentų praktikoje institucijoje, kurioje yra įdarbintas (pvz. kitame projekte)?

Taip, gali. Dalyvaudamas studentų praktikoje, studentas gaus stipendiją, o ne darbo užmokestį. Reikia atkreipti dėmesį, kad studento mokslinio tiriamojo daro intensyvumas turi būti ne mažesnis kaip 160 akademinių valandų (arba 120 darbo valandų) per mėnesį, o pagal Darbo kodeksą didžiausias galimas darbo valandų skaičius per mėnesį yra 240 val. Pažymėtina, kad Projektų finansavimo sąlygų aprašo 20.3 papunktyje nurodyta, jog studentas negali gauti kitų pajamų už tą patį studentų praktikos ar studentų tyrimų metu atliekamą mokslinį tiriamąjį darbą.

Ar pagal šią priemonę lėšas gauna praktikos vadovai ar studentai?

Pagal šią priemonę lėšas gauna juridinis asmuo – projekto vykdytojas.

Ar praktikos vadovas studentų praktikos metu gali dalį laiko atostogauti ir/arba būti komandiruotėse, ar įsipareigoja visa laiką dirbti?

Taip, gali. Praktikos vadovo darbas studentų praktikos metu priklauso nuo sudarytos individualios praktikos programos.

Ar galima iš projekto lėšų kompensuoti praktikos vadovo darbo užmokesčio išlaidas, susijusias su vadovavimu studento praktikai?

Taip, galima. Praktikos vadovas turi turėti darbo sutartį su projekto vykdytoju.

Ar galima teikti popierines paraiškas?

Popierinės paraiškos neteikiamos. Paraiškos ir priedai teikiami per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę. Pareiškėjas prie svetainės jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir tapęs svetainės naudotoju.

Visus reikiamus dokumentus bei paraiškos pildymo formą galite rasti Tarybos tinklalapyje.

Klauskite