Pradžia EN

Lietuvos mokslo tarybos valdyboje – 2 nauji nariai

Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Lietuvos Respublikos Vyriausybė į dvi laisvas Lietuvos mokslo tarybos valdybos narių vietas patvirtino naujus narius. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) ir Finansų ministerijos (FM) teikimu jais tapo ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėja dr. Vilma Popovienė ir Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie FM direktorius Klemensas Rimšelis.

Nauji nariai pakeitė valdyboje nuo 2017 m. dirbusius ir atsistatydinusius chemijos mokslų daktarę Rasuolę Lukošę ir buvusį viceministrą dr. Giedrių Viliūną.

Lietuvos mokslo tarybos valdybą sudaro 9 mokslo politikos įgyvendinimu suinteresuotų institucijų atstovai. Valdybos pirmininkas – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas prof. Rimvydas Petrauskas.

Valdybos sudėtį Vyriausybė tvirtina vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymu ir Lietuvos mokslo tarybos nuostatais bei atsižvelgdama Seimo Švietimo ir mokslo komiteto, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Finansų ministerijos, Kultūros ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos mokslų akademijos siūlymus.

Valdyba yra kolegialus valdymo organas, teikiantis siūlymus Tarybos pirmininkui dėl Nuostatų, Tarybos strateginio veiklos plano, darbo reglamento, konkrečių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) konkursinio finansavimo schemų strategijos, tarptautiškumo skatinimo priemonių, dalyvavimo tarptautinėse MTEP programose, nacionalinių mokslo programų ir kitų ilgalaikių MTEP programų tematikų, teisės aktų, reglamentuojančių mokslinių tyrimų institutų steigimą, jų vertinimą ir pertvarką, projektų ir kitų su MTEP strategija susijusius klausimus.

Valdyba vertina einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatas, praėjusių metų pajamų ir išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitas, nustato Tarybos narių, Tarybos kviečiamų ekspertų apmokėjimo už atliktą darbą principus, Tarybos narių viešų ir privačių interesų konflikto vengimo principus, priima sprendimus dėl MTEP konkursinio finansavimo lėšų paskirstymo, nagrinėja teisės aktų, reglamentuojančių minimalius kvalifikacinius reikalavimus mokslo darbuotojams, mokslo ir meno doktorantūrą, projektus.

Daugiau informacijos apie Valdybos narius.