Pradžia EN

Mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimas

Mokslo (meno) veiklos vertinimo paskirtis – įvertinti mokslo ir studijų institucijų vykdytą mokslo (meno) veiklą, o vertinimo rezultatus viešinti, teikti institucijoms, formuojančioms ir įgyvendinančioms mokslo ir studijų politiką. Šie rezultatai naudojami skiriant bazinio finansavimo lėšas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP), meno veiklai atlikti valstybinėse Lietuvos mokslo ir studijų institucijose. Rezultatai taip pat gali būti naudojami kitais tikslais, pvz., skirstant valstybės finansuojamas doktorantūros ir antrosios pakopos studijų vietas.

2018 metais Lietuvos mokslo taryba vykdys mokslo ir studijų institucijų MTEP ir meno veiklos kasmetinį vertinimą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentą.

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos vertinimui teikia duomenis apie vertinimo laikotarpiu paskelbtas MTEP ir meno publikacijas, išleistus leidinius (monografijas, knygas, vadovėlius, bibliografijas ir daugelį kitų), vykdytus MTEP ir (ar) meno projektus bei šiai veiklai atlikti sudarytas MTEP sutartis. Apibendrinti vertinimo rezultatai teikiami LR švietimo ir mokslo ministerijai.

Lietuvos mokslo taryba MTEP ir meno veiklos vertinimą atlieka nuo 2009 m., buvo atlikti jau trys vertinimai: 2009–11 m., 2012–14 ir 2015 bei 2016 m.

2018 metais bus pirmą kartą vykdomas mokslo ir studijų institucijų palyginamasis ekspertinis MTEP veiklos vertinimas. Palyginamąjį vertinimą pagal LR Vyriausybės nutarimą 2018 metais vykdys įgaliota institucija – Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) švietimo ir mokslo ministro nustatytais terminais. Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamentą. Vykdant palyginamąjį vertinimą bus vertinamos Institucijos ar jų dalys – vertinamieji vienetai. Lietuvos mokslo taryba įgaliotai institucijai teiks jos turimus paskutinių 5 metų  duomenis apie vertinamojo vieneto MTEP veiklą ir kasmetinio institucijų MTEP veiklos vertinimo duomenis bei padės MOSTA‘i sudaryti ekspertų grupes.

Mokslo (meno) darbų vertinimą reglamentuojantys teisės aktai ir susiję dokumentai:

Mokslo (meno) darbų vertinimai ir su jais susiję dokumentai pagal metus: