Pradžia EN

COST

Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (angl. European Cooperation in Science and Technology- COST) – tai ilgiausiai veikianti Europos šalių programa, skirta remti tyrėjų, inžinierių ir mokslininkų tarptautinį bendradarbiavimą mokslo ir technologijų srityje. COST tikslas yra koordinuoti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus – remti Europos tyrėjų bendradarbiavimą generuojant ir įgyvendinant naujas idėjas bei iniciatyvas visose mokslinių tyrimų srityse, įskaitant socialinius ir humanitarinius mokslus. Skatindama tarpdisciplininius mokslinius tyrimus ir skirdama didelį dėmesį COST tikslinės įtraukties (angl. Inclusiveness Target Countries- ITC) šalims, COST atlieka labai svarbų vaidmenį kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę (angl. European Research Area- ERA). Programa taip pat skatina tyrėjų mobilumą Europoje bei mokslo pažangos sklaidą.

Programoje dalyvauja 38 valstybės: 37 COST valstybės narės (28 ES valstybės narės, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Islandija, Juodkalnija, Makedonija, Norvegija, Serbija, Šveicarija, Turkija) ir viena bendradarbiaujanti valstybė – Izraelis.

Programą valdo ir įgyvendina COST asociacija – COST valstybių narių įsteigta pelno nesiekianti organizacija, kurios būstinė įsikūrusi Briuselyje. Politinius programos sprendimus priima COST Aukšto lygio pareigūnų komitetas, į kurį kiekviena COST valstybė narė deleguoja po du atstovus.

COST yra finansuojama iš Europos Sąjungos bendrųjų programų biudžeto.

Lietuvoje COST programą administruoja Lietuvos mokslo taryba. Nacionalinis COST koordinatorius (CNC) skiria Lietuvos atstovus į COST veiklų valdymo komitetus, COST Mokslinį komitetą, COST tarptautinių paraiškų vertinimo ekspertų grupes, atstovauja šalies interesams programos valdymo struktūrose. Taip pat Lietuvos mokslo taryba skiria papildomą finansavimą naujai inicijuotos, tarptautinį konkursą laimėjusios ir patvirtintos COST veiklos (tarptautinio projekto) koordinatoriui iš Lietuvos – veiklos tematika vykdomiems moksliniams tyrimams ir susijusioms veikloms atlikti. Į COST veiklą įsijungus partnerio statusu papildomos lėšos neskiriamos.

Su programa susijusios nuorodos:

COST veiklos

COST programa įgyvendinama pasitelkiant aukštos kokybės tarptautinius bendradarbiavimo tinklus – COST veiklas.

COST veikla – tai tam tikroje mokslo ar technologijų plėtros (inovacijų) srityje dirbančių tyrėjų, inžinierių ir mokslininkų inicijuotas bendradarbiavimo tinklas. COST veiklos sudaro galimybes Europos mokslininkams kartu vystyti savo idėjas bet kurioje mokslo ir technologijų srityje (principas “iš apačios į viršų”). COST veikla paprastai trunka 4 metus. COST veiklos vykdymo biudžeto dydis priklauso nuo jame dalyvaujančių COST valstybių narių skaičiaus (vidutinis metinis COST veiklos biudžetas – 129 tūkst. eurų).

Pagal COST programą remiamos įvairios priemonės: seminarų, konferencijų, mokymų (mokyklų), trumpalaikių stažuočių organizavimas, dalyvavimas konferencijose, kompetencijų ugdymas COST Akademijoje ir kt. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami!

Kiekvienos COST veiklos tikslas, uždaviniai ir planuojami rezultatai aprašomi memorandume. COST veikla gali būti pradėta vykdyti, jei memorandumą pasirašo ne mažiau kaip 7 COST valstybės narės (įskaitant ir bendradarbiaujančią valstybę).

Šiuo metu vykdoma apie 250 COST veiklų. Vykdomų COST veiklų sąrašas.

Platesnę informaciją galima rasti COST programos įgyvendinimo taisyklėse (angl. COST Implementation Rules) ir vadove (angl. Vademacum), nustatančiuose COST veiklų inicijavimo, dalyvavimo jose ir finansavimo sąlygas.

Dalyvavimas

COST veiklose gali dalyvauti mokslininkai ir tyrėjai:

  • iš visų 37 COST valstybių narių ir bendradarbiaujančios valstybės universitetų, mokslinių tyrimų centrų, mažų, vidutinių ir didelių įmonių, viešųjų ir privačių institucijų bei organizacijų;
  • iš bet kurios mokslo ir technologijų srities;
  • bet kuriame karjeros etape;
  • turintys originalią, novatorišką idėją.

Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai  COST programoje gali dalyvauti trimis būdais:

  • Prisijungdami prie patvirtintų ar jau vykdomų COST veiklų partnerio statusu. Šiuo atveju paraiška teikiama Tarybai pagal nuolatos galiojantį kvietimą teikti paraiškas. Prieš teikiant paraišką, rekomenduojama susisiekti su COST veiklos Valdymo komiteto pirmininku.

Lietuva, kaip ir kitos COST valstybės narės į COST veiklos valdymo komitetą turi teisę skirti du atstovus (ir du pavaduojančius atstovus), kurie turi būti iš skirtingų institucijų. Vienas asmuo gali atstovauti šaliai ne daugiau kaip dviejų COST veiklų valdymo komitetuose. Paraiškos vertinamos ne rečiau kaip keturis kartus per metus (įprastai kartą per ketvirtį). Tikslios paraiškų vertinimo sesijų datos skelbiamos kalendoriniame kvietimų plane bei Tarybos interneto svetainės naujienų skiltyje.

COST paraišką turi teikti ne mažiau kaip 7 skirtingų COST valstybių narių ar bendradarbiaujančios šalies, iš kurių ne mažiau kaip pusė turi būti ITC šalys, atstovai. Tarptautinė paraiška teikiama e-COST elektroninėje paraiškų sistemoje užpildant reikiamus laukus ir pridedant iki 15 lapų apimties priedą. 

  • Tapdami COST programos ekspertais arba dalyvaudami įvairiose COST programos priemonėse (darbo grupėse, vasaros mokyklose ir pan.).

Tyrėjai ir mokslininkai iš artimų kaimyninių valstybių ir tarptautinių partnerių valstybių, taip pat gali dalyvauti COST veiklose, remiantis nustatyta abipuse nauda.

 


Išsamesnę informaciją teikia programų koordinatorė  Agnė Albrechtaitė-Visockienė, tel. (+370) 676 17398, e. p. agne.albrechtaite-visockiene@lmt.lt.