Pradžia EN

Lietuvos–Lenkijos programa

Parama Lietuvos–Lenkijos projektams skatinti

Pagal Lietuvos mokslo tarybos ir Lenkijos Nacionalinio mokslo centro (lenk. Narodowe Centrum Nauki) 2016 m. lapkričio 16  d. pasirašytą supratimo memorandumą finansuojami bendri Lietuvos–Lenkijos mokslo projektai.

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimus teikti paraiškas, konsultuoja dalyvavimo projektuose klausimais, finansuoja Lietuvos dalyvius, atlieka administracinį ir ekspertinį paraiškų bei projektų mokslinių ataskaitų ekspertinį vertinimą. Lenkijoje šią finansavimo schemą administruoja Nacionalinis mokslo centras.

Programos dokumentai:

Dalyvavimo ir finansavimo taisyklės

Paraiškų teikimas

 • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami Lietuvoje ir Lenkijoje tuo pačiu metu.
 • Paraišką dėl bendro projekto vykdymo teikia abiejų šalių projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiosiomis institucijomis. Bendros paraiškos teikiamos vienai iš kvietimą administruojančių institucijų: Lietuvos mokslo tarybai arba Lenkijos Nacionaliniam mokslo centrui (pagal kvietimo sąlygas).
 • Mokslo projektų trukmė – 2 arba 3 metai.

Finansuojamos veiklos:

 • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų, įskaitant vizitų į partnerio Lenkijoje instituciją, išlaidos.
 • Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas neturi viršyti 80000 eurų (2 metų trukmės projektuose) arba 120000 (3 metų trukmės projektuose).

Paraiškų vertinimas ir finansavimas

 • Gautų paraiškų administracinę patikrą atlieka Lietuvos mokslo taryba ir Lenkijos Nacionalinio mokslo centras.
 • Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui. Paraiškų ekspertinį vertinimą atlieka kvietimą administruojanti institucija.
 • Paraiškų vertinimo kriterijai:

1) projektų vadovų iš Lenkijos ir Lietuvos kompetencija;

2) projekto kokybė;

3) projekto įgyvendinamumas.

 • Atsižvelgiant į ekspertinio vertinimo rezultatus Lietuvos mokslo taryba ir Lenkijos Nacionalinio mokslo centras priima sprendimus dėl finansuojamų projektų sąrašo.
 • Lietuvoje sutartis dėl finansuojamų projektų įgyvendinimo administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Ataskaitų teikimas

 • Tarpinė ir baigiamoji mokslinė ataskaita teikiama projekto finansavimo sutartyje nustatytais terminais;
 • Ketvirtinės ir metinės finansinės ataskaitos turi būti pateiktos iki projekto finansavimo sutartyje nustatyto termino.

Finansuojamų projektų dokumentų formos:


Informaciją apie projektus teikia programų koordinatorė Asta Aleksandravičienė, tel. (+370) 676 18 297, e. p. asta.aleksandraviciene@lmt.lt