Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas studentų moksliniams tyrimams 2019-2020 mokslo metais

Veiklos tikslas

Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu.

Tinkami pareiškėjai

Į AIKOS įtraukti universitetai, kolegijos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

Tinkami projektų dalyviai

Studentas (asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje Lietuvoje pagal pakopinių studijų pirmosios ir antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programą, kurio paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis) ir tyrimų vadovas (mokslininkas ar doktorantas, vadovaujantis studentų tyrimams).

Tas pats studentas ir tyrimų vadovas gali būti nurodytas tik vienoje paraiškoje, teikiamoje pagal šį kvietimą.

Projektų trukmė ir įgyvendinimo laikotarpis

7 mėnesiai, su mėnesio pertrauka žiemos sesijai: 2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 30 d.

Projekto biudžetas

Humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, scenos ir ekrano menų, vaizduojamųjų menų sričių– 2008,20 Eur.

Gamtos mokslų, technologijos mokslų, medicinos ir sveikatos mokslų, žemės ūkio mokslų sričių – 2816,33 Eur.

Tinkamos projektų išlaidos

Tinkamos studento stipendijos ir studento tyrimų vykdymo išlaidos apmokamos kompensavimo būdu pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą.

Kvietimo biudžetas

386 160 Eur.

Paraiškų teikimo tvarka

Užpildyta paraiška su nustatytais priedais teikiama per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę DMS naudojantis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma, o gavus DMS paraiškos registracijos numerį įkeliama į Lietuvos mokslo tarybos paraiškų ir ataskaitų elektroninę sistemą junkis.lmt.lt

Paraiškų teikimo pabaiga

2019 m. birželio 25 d. 23:59 val.

Reikalavimai pareiškėjams ir projekto dalyviams

Paraiškos rengiamos ir projektai įgyvendinami vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 3 ir kitais susijusiais dokumentais.

Paraiškų vertinimo kriterijai

Paraiškos projektų naudos ir kokybės vertinime vertinamos 3 prioritetiniais atrankos kriterijais:

  1. Studento mokslinio tyrimo ir (ar) praktikos projekto vadovo mokslinė kompetencija (kriterijaus minimalus privalomas surinkti balas 20, didžiausias galimas balas 44);
  2. Mokslinio tyrimo projekto parengimo kokybė ir tema (kriterijaus minimalus privalomas surinkti balas 22, didžiausias galimas balas 36).
  3. Studento mokslinis aktyvumas (kriterijaus minimalus privalomas surinkti balas 8, didžiausias galimas balas 20)

Bendras paraiškos minimalus privalomas surinkti balas 50, didžiausias galimas balas 100.

Pareiškėjų informavimas

Programų koordinatorė Ugnė Andrijauskaitė, el.p. ugne.andrijauskaite@lmt.lt, tel. 8 604 75112, programų koordinatorė Ilona Monstavičienė, el. p. ilona.monstaviciene@lmt.lt, tel. 8 604 53802, finansininkas Sergej Tkačenko, el. p. sergej.tkacenko@lmt.lt, tel. 8 604 78074, teisininkė Veronika Kapalinskaitė, el.p. veronika.kapalinskaite@lmt.lt, tel. 8 604 76286

Atgal