Pradžia EN

Programa „Horizontas 2020“

Horizontas 2020“ yra didžiausia Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo 2014–2020 metų programa. Programos tikslas – kurti žinių ir inovacijų visuomenę, prisidėti prie „Europos 2020“ (iniciatyva „Inovacijų sąjunga“) įgyvendinimo ir Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimo.

Biudžetas: 70,2 mlrd. eurų (79 mlrd. eurų, atsižvelgiant į 2014–2020 m. infliaciją).

„Horizontas 2020“ apima viso mokslinių tyrimų ir inovacijų ciklo finansavimą, įgyvendintą per 7-ąją bendrąją mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programą, Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą bei Europos inovacijų ir technologijų institutą. Programa „Horizontas 2020“ sprendžia visuomenės iššūkius, padėdama įveikti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir rinkos, skatindama technologinių sprendimų pritaikymą kuriant perspektyvius produktus, turinčius realų komercinį potencialą inovatyviose įmonėse.

„Horizonto 2020“ struktūra. Programą sudaro trys dalys (prioritetai):

  1. Pažangus mokslas (angl. Excellent Science) – skatinami aukšto lygio moksliniai tyrimai;
  2. Pramonės lyderystė (angl. Industrial  Leadership) – remiamos inovatyvios mažų ir vidutinių įmonės ir tyrimai pramonės technologijų srityse;
  3. Visuomenės iššūkiai (angl. Societal Challenges) – sprendžiami visuomenei svarbūs klausimai, susiję su klimato kaita, transportu, energetika, maisto sauga, saugumu ir kita.
Pažangus mokslas Pramonės lyderystė Visuomenės iššūkiai

Europos mokslo taryba

Ateities ir kuriamos technologijos

Marie Sklodowska-Curie veiklos

Mokslinių tyrimų infrastruktūra

Lyderystė didelio poveikio ir pramonės technologijų srityse (IRT, nanotechnologijos, medžiagos, biotechnologijos, gamyba, kosmosas)

Prieiga prie rizikos kapitalo

Inovacijos mažose ir vidutinėse įmonėse

Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika

Energetika

Transportas

Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos

Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

Saugi visuomenė

Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra, Mokslas visuomenėje

Europos inovacijų ir technologijų institutas

Jungtinis tyrimų centras

EURATOMAS