Pradžia EN

SUMFOREST

SUMFOREST programa yra Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos ERA-NET tinklas, vienijantis pagrindines Europos miškininkystės politikos ir mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas ir skirtas sukurti sėkmingą Europos ir kitų šalių bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje darniam Europos miškų valdymui. Lietuvai šiame ERA-NET tinkle atstovauja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Programos tikslas – skatinti aukšto lygio tarptautinius darnios miškininkystės mokslinius tyrimus Europoje, koordinuojant nacionalines mokslinių tyrimų programas ir organizuojant šios srities tarptautinį konkursinį finansavimą. Pagal šią programą bus finansuojami tarptautiniai mokslinių tyrimų bendradarbiavimo projektai.

Lietuvos mokslo taryba administruoja SUMFOREST programos kvietimą teikti paraiškas ir finansuoja Lietuvos dalyvius. Kita Lietuvos dalyvius finansuojanti institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Naudingos nuorodos ir dokumentai:

Finansuojamų projektų dokumentų formos:

Dalyvavimas konkursuose

Tarptautinės paraiškos teikiamos pagal SUMFOREST programos kvietimą ir nustatytas taisykles.

Tarptautinį mokslinių tyrimų bendradarbiavimo projektą vykdo konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 3 nepriklausomos institucijos iš 3 skirtingų kvietime dalyvaujančių šalių. Projekte gali dalyvauti dalyvis ir iš kitų, kvietime nedalyvaujančių šalių – tokiu atveju projekto išlaidas turi pasidengti pats.

Kiekviena kvietime dalyvaujanti atitinkamos šalies finansuojanti institucija gali nustatyti papildomų reikalavimų savo šalies dalyviams. Lietuvos mokslo tarybos finansavimo siekianti vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Galima projektų trukmė – nuo 1,5 iki 3 metų.

Finansuojamos veiklos: 

  • projekto vykdytojo darbo užmokestis;
  • projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos;
  • išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus);
  • išlaidos autoriniams darbams;
  • išlaidos prekėms;
  • išlaidos komandiruotėms;
  • išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti;
  • netiesioginės išlaidos.

Paraiškų vertinimas

Tarptautinį paraiškų vertinimą organizuoja SUMFOREST programą administruojanti institucija.

 


Informaciją teikia vyriausiasis specialistas Viktoras Mongirdas tel. (8 676) 19 613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt.