Pradžia EN

M-era.Net

„M-era.Net 2“ (ERA-NET for materials research and innovation) yra „Horizontas 2020“ programos ERA-NET COFUND schemos programa, pagal kurią finansuojami moksliniai tyrimai ir inovacijos medžiagotyros srityje.

Programos tikslas – koordinuoti nacionalines mokslinių tyrimų programas medžiagotyros srityje bei organizuoti tarptautinį konkursinį šios srities projektų finansavimą. „M-era.Net“ vienija 41 mokslinius tyrimus finansuojančią instituciją iš 28 šalių.

Lietuvos mokslo taryba administruoja „M-era.Net“ Lietuvoje nuo programos pradžios 2012 m. ir finansuoja savo šalies dalyvius pagal tarptautinius kvietimus teikti paraiškas. Antrasis programos etapas – „M-era.Net 2“ – prasidėjo 2016 m.

Su programa susijusios nuorodos: 

Trukmė: 2016–2021 metai.

Dalyvavimas konkursuose

Paraiškos finansuoti mokslo projektus teikiamos pagal kvietime nurodytas temas. 

Konkurse gali dalyvauti konsorciumai, sudaryti ne mažiau kaip iš 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš 2 kvietime dalyvaujančių valstybių. Bent du dalyviai turi būti iš 2 Europos Sąjungos valstybių narių ar asocijuotų valstybių, dalyvaujančių M-ERA.NET 2016 m. kvietime. Konsorciumai teikia paraiškas programos „M-era.Net 2“ tarptautinį kvietimą administruojančiai institucijai. Kvietime dalyvaujančios šalys gali nustatyti papildomų reikalavimų savo šalies dalyviams.

Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais.

Projektų trukmė – iki 3 metų.

Finansuojamos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip): 

  • projekto vykdytojo darbo užmokestis;
  • projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos;
  • išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus);
  • išlaidos autoriniams darbams;
  • išlaidos prekėms;
  • išlaidos komandiruotėms;
  • išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti;
  • netiesioginės išlaidos.

Paraiškų vertinimas

Paraiškų tarptautinį ekspertinį vertinimą organizuoja programos „M-era.Net“ kvietimą administruojanti institucija.

Projektų finansavimas

Sprendimą dėl finansuojamų projektų sąrašo priima tarptautinis programos „M-era.Net“ kvietimo valdymo komitetas.  

Finansuojamų projektų dokumentų formos:


Lietuvoje informaciją apie programą teikia Saulius Marcinkonis tel. (8 676) 17256 e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt (įėjimas iš Tilto g., kab. 151)