Pradžia EN

FLAG-ERA

FLAG-ERA yra ERA-NET COFUND programa skirta gerinti nacionalinių ir regioninių tyrimų programų integracijai į pavyzdines iniciatyvas „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“ (Flagship initiatives Graphene and Human Brain Project (HBP)), koordinuojant skirtingų finansavimo šaltinių panaudojimą, kad pasiekti ambicingus šių pavyzdinių iniciatyvų tikslus.

Programa organizuoja tarptautinius kvietimus finansuoti mokslinius tyrimus ir inovacijas šių pavyzdinių iniciatyvų tyrimų srityse. Programa vienija 39 mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas iš 26 valstybių.

Lietuvos mokslo taryba administruoja programą FLAG-ERA Lietuvoje ir finansuoja tarptautinius konkursus laimėjusių projektų vykdančiąsias institucijas iš Lietuvos.

Skelbti du paraiškų konkursai (2017 m. ir 2019 m.) finansuoti šios programos mokslinius projektus.

Paraiškų teikimas

  • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami programos FLAG-ERA bei Lietuvos mokslo tarybos tinklapiuose. Paraiškos konkursui anglų kalba teikiamos elektroninėje programos FLAG-ERA paraiškų teikimo sistemoje, paraišką teikia projekto koordinatorius. Lietuvos dalyvių gali būti prašoma pateikti papildomas nustatytos formos paraiškas lietuvių kalba (žr. Dokumentų sąrašą), jos teikiamos Lietuvos mokslo tarybai.
  • Galimi pareiškėjai – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais (iš kvietime dalyvaujančių valstybių). 
  • Mokslo projektų trukmė – 24, 30 arba 36 mėnesiai.

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

  • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos (projekto vykdytojo darbo užmokestis; projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos; išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus); išlaidos autoriniams darbams; išlaidos prekėms; išlaidos komandiruotėms; išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti; netiesioginės išlaidos.).
  • Lietuvos mokslo taryba sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (laimėjusiems Lietuvos pareiškėjų projektams finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui finansuoti priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškas, o ši informacija yra nurodoma kvietimo tekste.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

  • Taikomas dvipakopis paraiškų teikimo ir vertinimo būdas. Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
  • Trumpųjų ir išsamiųjų paraiškų tarptautinį ekspertinį vertinimą atliekama programos FLAG-ERA kvietimą administruojanti institucija.
  • Sprendimą dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo priima tarptautinis programos FLAG-ERA kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus.
  • Lietuvoje finansuojamų projektų įgyvendinimo sutartis administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

Trumpųjų paraiškų priėmimo pabaiga

Trumpųjų paraiškų vertinimas

Kvietimo teikti išsamiąsias paraiškas paskelbimas

Išsamiųjų paraiškų priėmimo pabaiga

Išsamiųjų paraiškų vertinimas

Konkurso rezultatų paskelbimas

Mokslinių tyrimų projektų pradžia

lapkričio mėn.

vasario mėn. viduryje

kovo-balandžio mėn.

gegužės mėn.

birželio mėn.

liepos-rugsėjo mėn.

spalio mėn.

gruodžio mėn.

Bendri dokumentai ir dokumentų formos pareiškėjams

Dokumentų formos projektų vykdytojams

 


Lietuvoje informaciją apie programą teikia vyriausiasis specialistas Saulius Marcinkonis tel. (8 676) 17256, e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt (įėjimas iš Tilto g. , kab. 151)