Pradžia EN

EuroNanoMed

EuroNanoMed (angl. European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine) yra „Horizontas 2020“ ERA NET-Cofund programa skirta tarptautiniams moksliniams tyrimams ir inovacijoms nanomedicinos srityje. Konkursai skirti taikomosios medicinos nanotechnologijų tyrimams finansuoti. Transliacinių ir tarpdisciplininių projektų paraiškų temos:

 • Regeneracinė medicina
 • Diagnostika
 • Tikslinės vaistų tiekimo sistemos

EuroNanoMed programa vienija įvairių šalių mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas, kurios kartu organizuoja konkursus ir finansuoja tarptautinius projektus. Nuo 2009 iki 2018 buvo paskelbti 9 jungtiniai kvietimai teikti paraiškas. EuroNanoMed konkursus laimėjo 87 projektai, kurių bendras biudžetas sudaro apie 75,4 mln Eur.

Lietuvos mokslo taryba dalyvauja programoje nuo jos pradžios – 2009 m., administruoja programą Lietuvoje ir finansuoja savo šalies dalyvius. EuroNanoMed3 yra trečiasis programos etapas, kuris prasidėjo 2016 m. ir tęsis iki 2021 m.

Paraiškų teikimas

 • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami programos EuroNanoMed3 ir Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėse. Paraiškos konkursui anglų kalba teikiamos elektroninėje EuroNanoMed3 paraiškų teikimo sistemoje, paraišką teikia koordinatorius. Lietuvos dalyvių gali būti prašoma pateikti papildomas nustatytos formos paraiškas lietuvių kalba (žr. Dokumentų sąrašą), jos teikiamos Lietuvos mokslo tarybai. Galiojantis kvietimas.
 • Galimi pareiškėjai – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais (iš kvietime dalyvaujančių valstybių).
 • Mokslo projektų trukmė – 24 arba 36 mėnesiai.

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

 • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos (projekto vykdytojo darbo užmokestis; projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos; išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus); išlaidos autoriniams darbams; išlaidos prekėms; išlaidos komandiruotėms; išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti; netiesioginės išlaidos.).
 • Lietuvos mokslo taryba sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (laimėjusiems Lietuvos pareiškėjų projektams finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui finansuoti priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškas, o ši informacija yra nurodoma kvietimo tekste.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

 • Paraiškų teikimas ir vertinimas – dvipakopis. Ir trumposios, ir išsamiosios paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
 • Trumpųjų ir išsamiųjų paraiškų tarptautinį ekspertinį vertinimą organizuoja programos EuroNanoMed3 kvietimą administruojanti institucija.
 • Sprendimą dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo priima tarptautinis programos EuroNanoMed3 kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus.
 • Lietuvoje finansuojamų projektų įgyvendinimo sutartis administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

Paraiškų priėmimo pabaiga

Paraiškų vertinimas

Konkurso rezultatų paskelbimas

Mokslinių tyrimų projektų pradžia

gruodžio mėn.

liepos mėn. pradžioje

liepos – rugsėjo mėn.

spalio – lapkričio mėn.

kitų metų sausio mėn.

Bendri dokumentai ir dokumentų formos pareiškėjams

Dokumentų formos projektų vykdytojams


Lietuvoje informaciją apie programą teikia vyriausioji specialistė Živilė Ruželė tel. (8 676) 14383, e. p. zivile.ruzele@lmt.lt (įėjimas iš Tilto g. , kab. 152)