Pradžia EN

CHIST-ERA

CHIST-ERA (angl. European Coordinated Research on Long-Term Challenges in Information and Communication Sciences and Technologies) yra „Horizontas 2020“ schemos „ERA-NET Cofund“ programa, pagal kurią finansuojami informacijos ir komunikacijos mokslinių tyrimų ir technologijų projektai ir ateities ir kuriamos technologijos.

Pirmas CHIST-ERA kvietimas buvo paskelbtas 2010 m. (pagal Europos Sąjungos 7-ają bendrąją programą).  Lietuvos mokslo taryba į programą įsijungė 2017 m., trečiajame programos etape (CHIST-ERA3).

Programos tikslas – koordinuoti nacionalines mokslinių tyrimų programas bei organizuoti tarptautinį konkursinį šios srities projektų finansavimą. CHRIST-ERA vienija 24 mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas iš 23 šalių (Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Kanados (Kvebeko), Čekijos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Airijos, Italijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Ispanijos, Švedijos, Slovakijos, Šveicarijos, Turkijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Olandijos, Portugalijos, Liuksemburgo).

Lietuvos mokslo taryba administruoja programą Lietuvoje ir finansuoja savo šalies dalyvius pagal tarptautinius kvietimus teikti paraiškas.

Bendri dokumentai ir dokumentų formos pareiškėjams

Dalyvavimas konkursuose

Paraiškos finansuoti mokslo projektus teikiamos pagal tarptautiniame kvietime nurodytas sritis. 

Konkurse gali dalyvauti konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip trijų partnerių iš trijų skirtingų kvietime teikti paraiškas dalyvaujančių šalių (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip). Konsorciumo partnerių iš vienos šalies dalis negali viršyti 60 proc. bendro projekto biudžeto.

Konsorciumai teikia paraiškas tarptautinį CHIST-ERA kvietimą administruojančiai institucijai programos paraiškų teikimo sistemoje. Kvietime dalyvaujančios šalys gali nustatyti papildomų reikalavimų savo šalies dalyviams.

Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais.

Projektų trukmė – 2 arba 3 metai.

Finansuojamos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip): 

  • projekto vykdytojo darbo užmokestis;
  • projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos;
  • išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus);
  • išlaidos autoriniams darbams;
  • išlaidos prekėms;
  • išlaidos komandiruotėms;
  • išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti;
  • netiesioginės išlaidos.

Paraiškų vertinimas

Paraiškų tarptautinį ekspertinį vertinimą organizuoja CHIST-ERA kvietimą administruojanti institucija. Ekspertinis vertinimas atliekamas pagal projekto atitikties kvietimo temai, mokslinės ir/ar technologinės kokybės, projekto įgyvendinamumo bei numatomo poveikio (angl. relevance to the topic, scientific and/or technological excellence, implementation, impact) kriterijus.

Projektų finansavimas

Sprendimą dėl finansuojamų projektų sąrašo priima tarptautinis CHIST-ERA kvietimo valdymo komitetas.


Lietuvoje informaciją apie programą teikia Agnė Albrechtaitė-Visockienė, tel. (+370) 676 17398, e. p. agne.albrechtaite@lmt.lt (Gedimino pr. 3, 163 kab., įėjimas iš Tilto g.)