Pradžia EN

BONUS

BONUS yra pagal Europos Sąjungos Steigimo sutarties 185-ojo straipsnio iniciatyvą veikianti Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa, pagal kurią finansuojami moksliniai tyrimai Baltijos jūros ekosistemos, Baltijos regiono darnaus vystymo srityse.

Šios programos tikslas – apjungti atskirose šalyse vykdomus Baltijos jūros mokslinius tyrimus į tarptautiniu bendradarbiavimu grįstą tarpdisciplininę, ilgalaikę, integruotą programą siekiant Baltijos regiono darnios plėtros. Šia programa skatinami aukšto mokslinio lygio daugiašaliai tyrimai, kurie padės formuoti naują, protingą, ne utilitariniu, bet ekosisteminiu principu grįstą Baltijos jūros valdymą, darnų, ekosistemą ir jos išteklius tausojantį naudojimą. BONUS programa vienija visas 8 aplink Baltijos jūrą išsidėsčiusias šalis (Daniją, Estiją, Latviją, Lenkiją, Lietuvą, Suomiją, Švediją, Vokietiją) ir Europos Komisiją; Rusija programoje dalyvauja dvišalio susitarimo pagrindu. Programos valdymui BONUS valstybės-narės yra įsteigusios Europos ekonominių interesų grupę (BONUS EEIG), kurios sekretoriatas yra Helsinkyje.

Lietuvos mokslo taryba administruoja programą Lietuvoje ir skiria dalį lėšų savo šalies dalyviams (inovacinę programos dalį administruoja ir finansuoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra).

Bendras programos biudžetas – 100 mln. eurų 2011–2017 metams. Lietuvos mokslo tarybos kasmetinis indėlis į programos kvietimų biudžetą – 100 000 eurų.

Su programa susijusios nuorodos:

Trukmė: 2010–2017 metai.

Dalyvavimas konkursuose ir projektų finansavimas

Konkursuose gali dalyvauti ne mažiau kaip iš trijų partnerių sudaryti tarptautiniai konsorciumai, kuriuose skatinamas mažų ir vidutinių įmonių bei kitų suinteresuotųjų grupių įtraukimas. Minimalios dalyvavimo sąlygos nurodomos kvietime.

BONUS kvietimai skelbiami įgyvendinti mokslinių tyrimų, inovacijų, mokymų ir projekto rezultatų viešinimo veiklų projektus, kurių sukurtos naujos žinios, produktai ir paslaugos turėtų poveikį ir padėtų Baltijos regiono darnaus vystymo sprendimų priėmimui.

Paraiškos teikiamos pagal BONUS administruojančios institucijos skelbiamus kvietimus elektroninėje paraiškų sistemoje. Projektų tematika nurodoma remiantis BONUS programos mokslinių tyrimų darbotvarke 2011–2017. Lietuvos dalyviai, rengdami tematinių (ne – inovacinių) kvietimų paraiškas, turi atsižvelgti į BONUS projektų finansavimo tvarkos aprašo reikalavimus.

Finansuojamos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip):

  • projekto vykdytojo darbo užmokestis;
  • projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos;
  • išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus);
  • išlaidos autoriniams darbams;
  • išlaidos prekėms;
  • išlaidos komandiruotėms;
  • išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui netiesioginės išlaidos.

Paraiškų vertinimas

Paraiškų tarptautinį ekspertinį vertinimą organizuoja BONUS kvietimą administruojanti institucija.

Projektų finansavimas

Dalį, iki 50 proc. projekto tinkamų išlaidų finansuoja nacionalinė finansuojanti institucija – Lietuvos mokslo taryba, kitą dalį – adekvačią pirmajai, skiria Europos Komisija.


Lietuvoje informaciją apie programą teikia Tarptautinių programų skyriaus vyr. specialistė Živilė Ruželė tel. 8 676 14383, e. p. zivile.ruzele@lmt.lt