Pradžia EN

BIODIVERSA

   

 

„Biodiversa“ yra „Horizonto 2020“ schemos „ERA-NET Cofund“ programa, pagal kurią finansuojami biologinės įvairovės moksliniai tyrimai.

Programos „Biodiversa“ tikslas – koordinuoti nacionalines mokslinių tyrimų programas biologinės įvairovės srityje ir organizuoti tarptautinį konkursinį šios srities projektų finansavimą. „Biodiversa“ vienija 32 mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas iš 21 šalies.

Pirmas „Biodiversa“ kvietimas buvo paskelbtas 2008 m. (pagal Europos Sąjungos 7-ają bendrąją programą).  Lietuvos mokslo taryba į programą įsijungė 2010 m., antrajame programos etape („Biodiversa2“). 2018 m. paskelbtas antras ketvirto „Biodiversa“ etapo kvietimas tema „Bioįvairovė ir sveikata“. Šiame kvietime dalyvauja 15 finansuojančių organizacijų iš 11 šalių, kvietimo biudžetas siekia 12 mln. eurų.

2019 m. planuojamas „Biodiversa“ kvietimas tema „Bioįvairovė ir klimato kaita“.

2020 m. planuojamas „Biodiversa“ kvietimas kartu su JPI Water (Jungtinė programavimo iniciatyva „Vandens iššūkiai besikeičiančiame pasaulyje“) tema „Sunykusių ekosistemų atstatymas“.

Lietuvos mokslo taryba administruoja programą Lietuvoje ir finansuoja savo šalies dalyvius pagal tarptautinius kvietimus teikti paraiškas.

Naudingos nuorodos ir dokumentai:

Dalyvavimas konkursuose

Paraiškos finansuoti mokslo projektus teikiamos pagal tarptautiniame kvietime nurodytas sritis. 

Konkurse gali dalyvauti konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip trijų kvietime teikti paraiškas dalyvaujančių šalių (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip). Konsorciumai teikia paraiškas tarptautinį „Biodiversa“ kvietimą administruojančiai institucijai. Kvietime dalyvaujančios šalys gali nustatyti papildomų reikalavimų savo šalies dalyviams.

Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais.

Projektų trukmė – iki 3 metų.

Finansuojamos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip): 

  • projekto vykdytojo darbo užmokestis;
  • projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos;
  • išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus);
  • išlaidos autoriniams darbams;
  • išlaidos prekėms;
  • išlaidos komandiruotėms;
  • išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti;
  • netiesioginės išlaidos.

Paraiškų vertinimas

Paraiškų tarptautinį ekspertinį vertinimą organizuoja „Biodiversa“ kvietimą administruojanti institucija. Ekspertinis vertinimas atliekamas pagal mokslinės kokybės ir politikos atitikties bei socialinių partnerių įtraukimo (angl. scientific excellence and policy relevance/stakeholder engagement) kriterijus. Paraiškose taip pat turi būti aiškiai atskleista projekto pridėtinė vertė Europos mastu.

Ataskaitų teikimas 

  • Tarpinė ir baigiamoji mokslinė ataskaita teikiama projekto finansavimo sutartyje nustatytais terminais;
  • Ketvirtinės ir metinės finansinės ataskaitos turi būti pateiktos iki projekto finansavimo sutartyje nustatyto termino.

Projektų finansavimas

Sprendimą dėl finansuojamų projektų sąrašo priima tarptautinis „Biodiversa“ kvietimo valdymo komitetas. 

Finansuojamų projektų dokumentų formos:

 


Lietuvoje informaciją teikia vyriausiasis specialistas Viktoras Mongirdas tel. (8 676) 19 613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt.