Pradžia EN

ERA-NET ir kitos koordinavimo veiklos

Lietuva dalyvauja Europos Sąjungos mokslinių tyrimų programose ir iniciatyvose, kurios įgyvendinamos pasitelkus programos „Horizontas 2020“ finansavimo instrumentus. Iki 2019 m. programos „Horizontas 2020“ lėšų skirta daugiau kaip 60-čiai skirtingų teminių sričių tarptautinių ERA-NET konsorciumų, buriančių nacionalines mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas. Dauguma ERA-NET konsorciumų yra atviri naujiems nariams.

Kaip inicijuoti įsijungimą į iniciatyvas?

Inicijuoti įsijungimą į tarptautines koordinavimo veiklas gali visi moksliniais tyrimais suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys. Teikiantiems Lietuvos mokslo tarybai paraišką dėl jungimosi į naują ar jau esamą ERA-NET konsorciumą, ar kitą su „Horizonto 2020“ finansavimo instrumentais susijusią koordinavimo iniciatyvą, rekomenduojame pateikti informaciją, kuri leistų Lietuvos mokslo tarybai įvertinti jungimosi tikslingumą (.DOCX)

2020 m. numatyta finansuoti 5 naujas „ERA-NET Cofund“ iniciatyvas:

  • Sveikatos teminė sritis: SC1-HCO-07-2020 : ERA-NET Infectious diseases and improving global health; SC1-HCO-14-2020 : ERA-NET Personalised medicine
  • Transporto temoje: MG-2-11-2020: Jointly implementing innovation in the areas of safety, connectivity and infrastructure
  • Klimato kaitos ir aplinkos temoje: SC5-21-2019-2020 : ERA-NET Cofund action for climate action, environment, resource efficiency and raw materials
  • Įtraukios, inovatyvios ir reflektyvios visuomenės temoje: TRANSFORMATIONS-15-2020 : Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution

Kur jau dalyvaujame?

Lietuvos mokslo taryba, kaip mokslinius tyrimus finansuojanti institucija, gali jungtis į ERA-NET ir kitus tarptautinius konsorciumus ar iniciatyvas. Šiuo metu Lietuvos mokslo taryba administruoja Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dalyvavimą 11 ERA-NET, jungtinio programavimo iniciatyvoje „Kultūros paveldas“, Europos jungtinėje programoje „Retos ligos“ ir programoje BONUS, kuri įgyvendinama pagal Sutarties dėl ES veikimo 185 straipsnį.