Pradžia EN

Disertacijų gynimų duomenų bazė

Rasta rezultatų: 20
Rikiuoti pagal: Datą
2016-10-21 14:00 Vilniaus dailės akademija Menotyra

INDRĖ UŽUOTAITĖ

Veidrodis XVII a.–XX a. pradžios Lietuvoje – kultūros istorijos šaltinis / The Mirror in Lithuania from the Seventeenth to the Early Twentieth Century – a Source of the History of Culture
2016-10-21 14:00 Vilniaus universitetas Chemija

RASA GODLIAUSKIENĖ

Patvarių halogenintų organinių teršalų tyrimai maisto produktuose ir pašaruose masių spektrometrijos metodu / Research of persistent organic pollutants in food and feed using mass spectrometry method
2016-10-21 13:00 Vilniaus universitetas Biologija

VIRGINIJA TUNAITIENĖ

Vienmetės šiušelės (Erigeron annuus (L.) Pers.) populiacijų genetinė struktūra, adaptyvumas ir invazyvumas / Genetic structure, adaptation and invasiveness of daisy fleabane (Erigeron annuus (L.) Pers.) populations
2016-10-21 13:00 Vilniaus universitetas Medicina

NATAŠA GIEDRAITIENĖ

Kognityvinių funkcijų vertinimas išsėtinės sklerozės paūmėjimo ir atsistatymo laikotarpiais remiantis BICAMS ir kompiuterizuotų CANTAB testų rezultatais / The annotation of doctoral dissertation „Cognitive assessment with BICAMS and computerized CANTAB tests during and after multiple sclerosis relapse
2016-10-14 13:00 Kauno technologijos universitetas Ekonomika

Saulius Adamauskas

Technologijų diegimo rinkos sąlygomis laiko nustatymo modelis / Technology adoption investment timing model under market changes
2016-10-14 11:00 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Ekologija ir aplinkotyra

Valda Araminienė

Beržų būklės ir augimo dėsningumai dabartinėmis ir modeliuoto klimato sąlygomis / Birch sp. health and growth under current and simulated climate condition
2016-10-14 11:00 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina

Algimantas Čebatorius

Pacientų, po pirminio kelio ir klubo sąnarių endoprotezavimo operacijų, gydymo rezultatų analizė nacionaliniu mastu / OUTCOME ANALSYSIS FOR PATIENTS UNDERGOING PRIMARY KNEE AND HIP REPLACEMENT ON NATIONAL LEVEL
2016-10-14 11:00 Vilniaus dailės akademija Menotyra

LIJANA BIRŠKYTĖ KLIMIENĖ

Šv. Onos kultas ir atvaizdai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikų bažnyčiose / The Cult and Images of St. Anne in Catholic Churches of the Grand Duchy of Lithuania
2016-10-13 13:00 Kauno technologijos universitetas Matavimų inžinerija

Darius Vainilavičius

Precizinių rotorinių sistemų diagnostinių parametrų matavimo metodų ir priemonių sukūrimas / Development of methods and instruments for precise rotary systems diagnostic parameters measurement
2016-10-13 10:00 Kauno technologijos universitetas Matavimų inžinerija

Edgaras Vaštakas

Mechaninių poveikių generavimas ir taikymas pjezokeraminių žemųjų dažnių akustinės emisijos keitiklių kalibravimui / Generation and application of mechanical displacements for low grequency acoustic emission transducer calibration
2016-10-12 13:00 Vilniaus universitetas Teisė

RIMANTAS DAUJOTAS

Tarptautinė investicijų teisė ir arbitražas / International Investment law and arbitration
2016-10-07 14:00 Kauno technologijos universitetas Ekonomika

Sigita Neverauskaitė

Šalies konkurencingumo verslumo aspektu vertinimas / Assessment of country’s competitiveness through the aspect of entrepreneurship
2016-10-07 13:00 Klaipėdos universitetas Filologija

Dalia Jakulytė

Knygos nobažnystės autorystės ir vardažodžio kaitybos tyrimas reliacinės duomenų bazės pagrindu / Research concerning authorship and the inflection of denominatives in the knyga nobažnystės based on a relation database
2016-10-07 10:00 Kauno technologijos universitetas Ekonomika

Lina Murauskaitė

Atsinaujinančių energijos išteklių diversifikavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje / Diversification of renewable energy sources for district heating system
2016-10-05 11:00 Lietuvos sporto universitetas Edukologija

Aušra Lisinskienė

TĖVŲ IR PAAUGLIŲ UGDOMOJI SĄVEIKA SPORTINĖJE VEIKLOJE / EDUCATIONAL INTERACTION BETWEEN ADOLESCENTS AND PARENTS IN SPORTING ACTIVITIES
2016-10-03 11:00 Kauno technologijos universitetas Menotyra

Robertas Budrys

Statistinis tradicinio lietuvių dainavimo dermių tyrimas: akustinis ir kognityvus aspektai / Statistical study of scales of Lithuanian vocal tradition: acoustical and cognitive aspects
2016-10-03 11:00 Vilniaus universitetas Medžiagų inžinerija

ALEKSANDR ALESENKOV

Neskaidrių medžiagų mikroapdirbimas ore ir vandenyje femtosekundiniais lazerio impulsais / Micromachining of nontransparent materials in air and water with femtosecond laser pulses
2016-09-30 15:00 Vilniaus universitetas Istorija

MINGAILĖ JURKUTĖ

Lietuvos partizanų karo atmintis: sovietinis, vietinis ir išeivijos pasakojimai / Lithuanian Guerilla War: Soviet, Non-Soviet and Diaspora’s Narratives
2016-09-30 14:00 Vilniaus universitetas Chemija

INGA MORKVĖNAITĖ-VILKONČIENĖ

Skenuojančios elektrocheminės mikroskopijos taikymas modifikuotų elektrodų paviršių tyrimuose / Scanning electrochemical microscopy as a tool for the investigation of modified electrode surfaces
2016-09-30 14:00 Lietuvos socialinių tyrimų centras Sociologija

DAUMANTAS STUMBRYS

Lietuvos vyrų mirtingumo diferenciacijos sociologiniai demografiniai veiksniai / Socio-Demographic Mortality Differentials Among Men in Lithuania
1 2 3 4 5 6 7 ... 1114 1115 1116