Pradžia EN

Mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimas

Mokslinės (meninės) veiklos vertinimo paskirtis – įvertinti mokslo ir studijų institucijų vykdytą mokslinę (meninę) veiklą, o vertinimo rezultatus teikti naudotis už valstybės biudžetą atsakingoms institucijoms sprendžiant, kaip paskirstyti bazinio finansavimo lėšas moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai (MTEP) ir meno veiklai plėtoti valstybinėse Lietuvos mokslo ir studijų institucijose.

Vertinimas atliekamas už kiekvienus metus atskirai. Lietuvos mokslo ir studijų institucijos vertinimui teikia duomenis apie vertinimo laikotarpiu paskelbtas MTEP ir meno publikacijas, išleistus leidinius (monografijas, knygas, vadovėlius, bibliografijas ir daugelį kitų), vykdytus MTEP projektus bei šiai veiklai atlikti sudarytas sutartis. Apibendrinti vertinimo rezultatai teikiami LR švietimo ir mokslo ministerijai.

Institucijų veikla yra vertinima pagal Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamą vertinimo metodiką. Pagal ją taip pat rengiamas institucijose vykdomos veiklos palyginimas, pasitelkiant mokslo ir meno srityse ir kryptyse bendrus veiklos vertinimo rodiklius. Ekspertų darbo principai, rezultatų tikslinimo ir apeliavimo tvarka yra apibrėžta ekspertinio vertinimo reglamente.

Lietuvos mokslo taryba šį vertinimą atlieka nuo 2009 m. 

Mokslo (meno) darbų vertinimą reglamentuojantys teisės aktai ir susiję dokumentai:

Mokslo (meno) darbų vertinimai pagal metus