Pradžia EN

Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

Strateginis tikslas

Skatinti visapusišką Europos mokslinį, technologinį ir inovacinį potencialą, mažinti egzistuojančius skirtumus Europoje mokslo ir inovacijų srityse, skatinti konkurencingumą bei užtikrinti, kad inovatyvios ekonomikos naudą pajustų visos Europos valstybės ir regionai.

Biudžetas: 816 mln. eurų.

Finansuojamos veiklos

  • Siekiant sumažinti skirtumus tarp Europos regionų ir paskatinti nepakankamai aktyviai ES bendrosiose programose dalyvaujančias ES valstybes, planuojama taikyti specialias priemones ir remti veiklas, didinančias šių valstybių galimybes sėkmingai dalyvauti tarptautinėje mokslinėje veikloje ir kurti inovacijas:
  • Komandų kūrimas (Teaming) ––pažangių mokslo institucijų ir institucijų iš regionų su žemais MTI vykdymo rodikliais* partnerystė, skirta naujų pažangos centrų (centres of excellence) kūrimui ar esamų atnaujinimui žemų MTI vykdymo rodiklių regionuose.
  • Dvynių projektai (Twinning) – apsikeitimas žiniomis ir gerąja patirtimi, vykdant mokslo personalo mainus tarp regionų su žemais MTI vykdymo rodikliais ir aukščiausio lygio mokslinių tyrimų institucijų.
  • ERA pozicijos (ERA Chairs) – parama skiriama aukščiausio lygio mokslininkų pritraukimui į aukštą mokslinį potencialą turinčias mokslo įstaigas, esančias žemų MTI vykdymo rodiklių regionuose. Tokios institucijos turėtų siekti finansavimo ir iš kitų šaltinių, ypač ES struktūrinių ir investicinių fondų, bei juos derinti.
  • Parama MTI politikai (Policy Support Facility) – parama skiriama nacionalinių ir/ar regioninių mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos kūrimui, įgyvendinimui ir tarptautiniam ekspertiniam vertinimui
  • Prie žemo MTI vykdymo lygio priskiriamos šios šalys: Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija ir Slovėnija.

Kvietimai teikti paraiškas

Svarbūs dokumentai ir naudingos nuorodos

Nacionalinis atstovas (NCP)

dr. Živilė Ruželė tel. 8 676 14383, e. paštas zivile.ruzele@lmt.lt

Atstovas ir ekspertai H2020 programos komitete

Atstovas - prof. habil. dr. Eugenijus Butkus (Švietimo ir mokslo ministerija), tel. (8 5) 219 1195, e. paštas  Eugenijus.Butkus@smm.lt

Ekspertai: