Pradžia EN

COST

COST – tai Europos šalių bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (European Cooperation in Science and Technology). Jos tikslas yra koordinuoti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus – remti Europos tyrėjų bendradarbiavimą generuojant ir įgyvendinant naujas idėjas bei iniciatyvas visose mokslinių tyrimų srityse, įskaitant socialinius ir humanitarinius mokslus. COST įgyvendinama per aukštos kokybės naujus ypač keletą mokslo sričių apimančius tarptautinius tinklus –  COST veiklas.

Programa COST pradėta 1971 metais pagal tarpvyriausybinį susitarimą ir šiuo metu yra viena ilgiausiai veikiančių Europos mokslinių tyrimų erdvės programų. COST yra finansuojama iš Europos Sąjungos (ES) bendrųjų programų biudžeto. Programoje dalyvauja 36 šalys: 35 COST valstybės narės (28 ES valstybės narės, Bosnija ir Hercegovina, Islandija, Makedonija, Norvegija, Serbija, Šveicarija, Turkija) ir viena bendradarbiaujanti valstybė – Izraelis.

Programą valdo ir įgyvendina COST asociacija – 34 COST valstybių narių įsteigta pelno nesiekianti organizacija, kurios būstinė įsikūrusi Briuselyje Politinius programos sprendimus priima COST Aukšto lygio pareigūnų komitetas, į kurį kiekviena COST valstybė narė deleguoja po du atstovus.

Lietuvoje programą COST administruoja Lietuvos mokslo taryba. Nacionalinis COST koordinatorius (CNC) skiria Lietuvos atstovus į COST veiklų valdymo komitetus, COST Mokslinį komitetą, COST tarptautinių paraiškų vertinimo ekspertų grupes, atstovauja šalies interesams programos valdymo struktūrose. Taip pat Lietuvos mokslo taryba skiria papildomą finansavimą naujai inicijuotos, tarptautinį konkursą laimėjusios ir patvirtintos COST veiklos (tarptautinio projekto) koordinatoriui iš Lietuvos – veiklos tematika vykdomiems moksliniams tyrimams ir susijusioms veikloms atlikti. Į COST veiklą įsijungus Lietuvos partnerio statusu papildomos lėšos neskiriamos.

Su programa susijusios nuorodos:

Dalyvavimas

Lietuvos institucijų atstovai gali dalyvauti COST dviem būdais:

Lietuva, kaip ir kitos COST valstybės narės į COST veiklos valdymo komitetą turi teisę skirti du atstovus (ir du pavaduojančius atstovus), kurie turi būti iš skirtingų institucijų. Vienas asmuo gali atstovauti šaliai ne daugiau kaip dviejų COST veiklų valdymo komitetuose. Paraiškos vertinamos ne rečiau kaip keturis kartus per metus (įprastai kartą per ketvirtį). Tikslios paraiškų vertinimo sesijų datos skelbiamos kalendoriniame kvietimų plane bei Tarybos interneto svetainės naujienų skiltyje.

COST paraišką turi teikti ne mažiau kaip 7 skirtingų COST valstybių narių atstovai, ne mažiau kaip pusė iš jų turi būti iš ITC (angl. Inclusiveness Target Countries) valstybių sąrašo. Veikla planuojama 4 metams. Tarptautinė paraiška teikiama e-COST elektroninėje paraiškų sistemoje užpildant reikiamus laukus ir pridedant iki 15 lapų apimties priedą. 

Taip pat COST programoje galima dalyvauti tampant COST ekspertais arba dalyvaujant įvairiose COST programos priemonėse (darbo grupėse, vasaros mokyklose ir pan.).

COST veiklos

COST veikla – tai tam tikroje mokslinių tyrimų ar technologijų plėtros (inovacijų) srityje dirbančių Europos ir kitų valstybių tyrėjų ir kitų suinteresuotų asmenų inicijuotas bendradarbiavimo tinklas, projektas. Kiekvienos COST veiklos tikslas, uždaviniai, įgyvendinimas ir planuojami rezultatai aprašomi memorandume. Veikla gali būti pradėta vykdyti, jei memorandumą pasirašo ne mažiau kaip 5 COST valstybės narės.

Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami!

COST veikla paprastai trunka 4 metus, joje dalyvauja apie 10–20 COST valstybių narių. 

Šiuo metu vykdoma apie 350 COST veiklų. Vykdomų COST veiklų sąrašas.

COST veiklos, patvirtintos COST ALP 2018 m. balandžio 13 d.  (Veiklų aprašymai anglų k.).

 


Išsamesnę informaciją teikia programų koordinatorė  Agnė Albrechtaitė, tel. (+370) 676 17398, e. p. agne.albrechtaite@lmt.lt.